Lover for Akershus Sjakkrets Ungdom

Vedtatt på årsmøte 12. mars 2008; erstatter lover fra 15. mars 1995.

§1 Organisasjon

Akershus Sjakkrets Ungdom (ASU) er en sammenslutning av klubber, av og for sjakkinteressert ungdom i kretsen. ASU er en krets av Ungdommens Sjakkforbund (USF), som er en selvstendig, demokratisk organisasjon som skal fremme sjakken blant barn og unge.

Gjennom USF har ASU tilknytning til Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner og et nært samarbeid med Norges Sjakkforbund (NSF).

På lokalt plan er ASU tilsluttet Akershus Barne- og Ungdomsråd (ABUR).

§2 Formål


ASU har til formål å:

 • Være et demokratisk organ for all sjakkinteressert ungdom
 • 
Utvikle interessen for sjakk blant unge og stimulere medlemmene til sjakklig fremgang.

 • Skape grunnlag for gode lokalmiljøer.

 • Fremme forståelsen for sjakkens verdi i skole- og fritidssammenheng.
 • 
Samarbeide med skoler, andre ungdomsorganisasjoner m. v. for å bedre oppvekst- og fritidsvilkårene for barn og ungdom.

§3
Arbeidsfelt

ASU vil:

 • Bidra til danning av lokallag og følge opp driften.

 • Bistå skoler med start og drift av sjakkgrupper som valgfag og fritidssyssel.

 • Arbeide for et høyest mulig medlemstall.

 • Rekruttere og utdanne ungdomsledere gjennom kurs m. v.

 • Arbeide for kontakt mellom lokallagene.

 • Arbeide for et godt aktivitetstilbud for medlemmene.
 • 
Utvikle et godt samarbeid med Oslo og Omegn Sjakkrets.
 • 
Arrangere kretsmesterskap individuelt for ungdom og for skolelag, fortrinnsvis på de tidspunktene som er fastsatt sentralt.

 • Gi medlemmene anledning til å delta i nasjonale og internasjonale mesterskap, turneringer og samlinger for ungdom.

§4 
Medlemskap

All sjakkinteressert ungdom i kretsen under 26 år kan bli medlem ved å melde seg inn i et lokallag som er tilsluttet kretsen, eller som direktemedlem ved å betale dobbel kretskontingent. Personer over 26 år kan bli medlem ved å betale den kontingenten som årsmøtet har fastsatt.

§5 Lokallag

De grunnleggende enhetene i kretsen er lokallagene. Som lokallag godkjennes enhver sammenslutning av ungdom der sjakk er den sentrale beskjeftigelse. Laget må bestå av minst 5 medlemmer under 26 år, og ha valgt et styre. I rene barnesjakklubber (med minst 3/4 av medlemmene under 14 år) er det ikke nødvendig å velge et styre. I så fall har lederen automatisk møte- og stemmerett på kretsens årsmøte, under forutsetning av at han eller hun er medlem eller støttemedlem.

§6 Årsmøtet

Årsmøtet er ASUs høyeste myndighet. Årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mars. Kretsstyret innkaller til årsmøte senest fem uker på forhånd. Innkallingen sammen med årsberetning og årsregnskap sendes til alle lokallag med kopi til USF. Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest tre uker på forhånd. Hvert lokallag har rett til å møte med én stemmeberettiget representant for hvert påbegynte titalls medlemmer. Dette gjelder også rene barnesjakkgrupper. Kretsens styre har møte- og stemmerett. Ingen representant har mer enn én stemme. Alle kretsens medlemmer har møte- og talerett på årsmøtet.

Vedtak fattes med enkelt flertall, unntatt lovendringsforslag som krever 2/3 flertall og forslag om oppløsning som krever 3/4 flertall. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som er til stede.

Følgende saker skal behandles på årsmøtet:

 1. Godkjenning av innkallingen, dagsorden og representantenes fullmakter.
 2. Valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen
 3. Årsberetning

 4. Årsregnskap
 5. Budsjett
 6. Fastsettelse av kontingent

 7. Planer for kommende år
 8. Innkomne forslag

 9. Valg av styre bestående av leder, kasserer og sekretær og et eller flere styremedlemmer. (Som et minimum må det velges leder og minst to styremedlemmer.)
 10. Valg revisor og valgkomité (en revisor og minst en person I valgkomitéen)

§7 Ekstraordinært årsmøte

Kretsstyret innkaller til ekstraordinært årsmøte dersom styret eller minst halvparten av lokallagene krever det. Det innkalles med minst tre ukers varsel, og kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen.

§8 Kretsstyret

Styret konstituerer seg med sekretær, kasserer og eventuelt andre funksjoner det finner nødvendig, i den grad dette ikke allerede er gjort på årsmøtet. Lederen innkaller til styremøter. Styremøter skal også avholdes hvis et flertall av styrets medlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med enkelt flertall. Ved stemmelikhet avgjør lederens dobbeltstemme. Styret er ansvarlig for den daglige virksomheten i kretsen mellom årsmøtene, og påser at lover og årsmøtevedtak følges opp. Styret har ansvar for å søke fylkeskommunal støtte til driften.

§9 Kretskontingenten

Kontingentene for ordinære medlemmer og støttemedlemmer fastsettes på årsmøtet for påfølgende kalenderår. Forbundskontingenten til USF inkluderes. Lokallagene sender medlemslister til USF innen 15. februar hvert år. Lokallagene plikter å melde alle sine medlemmer inn i USF; derved blir de også medlemmer i kretsen.

§10 Lovendringer

Endringer av disse lovene kan bare vedtas av et ordinært årsmøte, og krever 2/3 flertall. Unntatt er lover som reguleres av USFs årsmøte. Lovendringer må være i samsvar med USFs lover.

§11 Oppløsning

Forslag om oppløsning av ASU kan bare behandles av et ordinært årsmøte. Vedtaket krever 3/4 flertall. Blir oppløsning vedtatt, tilfaller midlene USF, og kan bare brukes til fordel for barne- og ungdomssjakk i Akershus fylke.